Logowanie

Nawiązując do pisma otrzymanego z Transportowego Dozoru Technicznego, z dniem 01/02/2017 r. wprowadzamy obowiązek dokumentowania wszelkich zmian homologowanych elementów instalacji LPG w pojazdach.

Dokumentem potwierdzającym wymianę elementu instalacji LPG jest aneks do wyciągu ze świadectwa homologacji, wystawiony na podstawie wniosku o aneks.

WNIOSEK O ANEKS – wypełnia zakład montujący i dostarcza firmie A.MAX w celu wystawienia aneksu do wyciągu.

ANEKS – wystawia A.MAX zgodnie z procedurą dotyczącą wyciągu ze świadectwa homologacji. Składa się z trzech egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron. Zakład montujący powinien przechowywać aneks razem z kopią wyciągu ze świadectwa homologacji. Dokument przeznaczony właścicielowi pojazdu, będzie wymagany przy przeglądach na SKP łącznie z oryginałem wyciągu i protokołem zbiornika LPG.

ANEKS STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

Wniosek o aneks

Od dnia 01/06/2017 Koszt uzyskania ANEKSU: 30 zł