Logowanie

Nawiązując do pisma otrzymanego z Transportowego Dozoru Technicznego, z dniem 01/02/2017 r. wprowadzamy obowiązek dokumentowania wszelkich zmian homologowanych elementów instalacji LPG w pojazdach.

Dokumentem potwierdzającym wymianę elementu instalacji LPG jest aneks do wyciągu ze świadectwa homologacji, wystawiony na podstawie wniosku o aneks.

WNIOSEK O ANEKS – wypełnia zakład montujący i dostarcza firmie A.MAX w celu wystawienia aneksu do wyciągu.

ANEKS – wystawia A.MAX zgodnie z procedurą dotyczącą wyciągu ze świadectwa homologacji. Składa się z trzech egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron. Zakład montujący powinien przechowywać aneks razem z kopią wyciągu ze świadectwa homologacji. Dokument przeznaczony właścicielowi pojazdu, będzie wymagany przy przeglądach na SKP łącznie z oryginałem wyciągu i protokołem zbiornika LPG.

ANEKS STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

Wniosek o aneks

Od dnia 01/02/2022 Koszt uzyskania ANEKSU do wyciągu ze świadectwa homologacji: 100 zł netto

WTÓRNIKI

Kopie wyciągów ze świadectwa homologacji przechowywane są w archiwum A.MAX. Aby uzyskać wtórnik należy znać numer seryjny wyciągu. Ponieważ dokument ten składa się z oryginału i dwóch kopii, jedną z nich ma obowiązek przechowywać warsztat montujący i podać jej numer. Prośbę o wtórnik można złożyć pisząc na ehomologacje@amaxlpg.pl lub dzwoniąc pod numer 664 989 781 . Wystawienie wtórnika możliwe jest tylko, jeśli kopia znajduje się w naszym archiwum.

Zbiornik LPG posiada tzw. paszport (atest). Na dokumencie tym znajdują się dane zbiornika oraz poświadczenie z badania odbiorczego wraz z decyzją organu Transportowego Dozoru Technicznego zezwalającą na jego eksploatację. Informacje o zbiorniku są również trwale wybite bezpośrednio na butli lub umieszczone na tabliczce znamionowej. W zbiornikach toroidalnych (montowanych w miejscu koła zapasowego), dane butli znajdują się na dnie wnęki na wielozawór, nad którą znajduje się przykręcana pokrywa zbiornika. Aby pojazd z instalacją gazową, mógł przejść badania techniczne, wymagane jest między innymi, poświadczenie z badania odbiorczego wraz z decyzją TDT. W przypadku zaginięcia paszportu, instytucją upoważnioną do wydawania duplikatów protokołów oraz decyzji z badania odbiorczego zbiornika gazu skroplonego LPG stanowiącego wyposażenie pojazdu samochodowego jest TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY. Szczegółowe informacje o sposobie uzyskania duplikatu znajdują się na stronie www.tdt.pl.

Od dnia 01/01/2022 Koszt uzyskania WTÓRNIKA wyciągu ze świadectwa homologacji: 100 zł netto

Od dnia 01/02/2022 Koszt uzyskania wpisu na listę homologacyjną *0039*; *0054*: 1100 zł netto